Indywidualny trening asertywności

Indywidualny trening asertywności

Asertywność jest rodzajem postawy człowieka wobec siebie samego i innych ludzi. Oznacza traktowanie siebie i innych z równoprawnym szacunkiem, dążenie do realizowania praw osobistych z poszanowaniem praw drugiego człowieka i ochrony wzajemnej godności. Służy zwiększaniu zadowolenia z samego siebie i dobrym relacjom z otoczeniem. Postawa asertywna wyraża się poprzez asertywne zachowanie, tj. sposób komunikowania się z innymi ludźmi, który pozwala jak najpełniej wyrażać siebie i swoje potrzeby bez naruszania praw i godności osobistej drugiej strony. Asertywne zachowanie wynika z połączenia postawy asertywnego zachowania i właściwego języka komunikacji.

Asertywność przejawia się w zachowaniach, które wyrażają akceptację oraz szacunek dla siebie i innych, pod każdym względem, niezależnie od sytuacji. Zachowanie asertywne w kontaktach międzyludzkich wiąże się z jasnym i spokojnym przekazywaniem swoich opinii oraz oczekiwań, a także stanowczym realizowaniem własnych potrzeb i praw z uwzględnieniem potrzeb drugiej strony. Osoba asertywna potrafi bez lęku komunikować się z innymi, wyrażać swoje zdanie i egzekwować swoje prawa. Postawa asertywna towarzyszy osobom, które stawiają sobie realistyczne, możliwe do zrealizowania w danym czasie cele, dzięki czemu w pełni wykorzystują swoje możliwości, chroniąc się przed rozczarowaniem i krytyką otoczenia. Osoba asertywna daje sobie prawo do błędu i potknięcia, analizując je i wyciągając z nich wnioski na przyszłość. Dostrzega swoje doświadczenie i osiągnięcia, jest świadoma swoich mocnych i mniej mocnych stron.

Asertywność to obok empatii podstawowa umiejętność wchodząca w skład inteligencji emocjonalnej. Asertywność jest umiejętnością nabytą i tak jak dobrej, otwartej komunikacji można się jej nauczyć w dorosłym życiu. Herbert Fensterheim, współtwórca teorii asertywności zalecał, aby w razie wątpliwości dotyczących tego, czy wybrane postępowanie jest asertywne, sprawdzić czy zwiększa ono nasz szacunek do samego siebie; jeśli tak jest – zachowanie jest asertywne.

Brak asertywności może powstrzymywać Panią/Pana przed wykorzystaniem swojego potencjału i osiąganiem wyznaczonych celów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Indywidualny trening asertywności
Indywidualny trening asertywności
Jeśli zauważa Pani/Pan u siebie brak postawy asertywnej, wyborem wartym rozważenia będzie Pani/Pan zgłoszenie się na trening asertywności. Trening asertywności służy budowaniu postawy asertywnej i uczeniu się związanych z nią zachowań, które obejmują mi.in.:
 • mówienie o swoich potrzebach bez poczucia winy,
 • wyrażanie swojej opinii, obrony własnych przekonań,
 • komunikowanie swoich oczekiwań, wymagań i życzeń bez poczucia winy,
 • odmawianie w sposób stanowczy intencjonalnie nieraniący innych,
 • przyjmowanie i wyrażanie krytyki,
 • autentyczności i szczerości w relacji z sobą samą/samym i z innymi,
 • elastyczności zachowań,
 • świadomości siebie, swoich wad, zalet, opinii innych,
 • umiejętności słuchania dążąc do zrozumienia innych,
 • bycia strażniczką/strażnikiem swoich granic, reagowania, kiedy ktoś próbuje Panią/Pana wykorzystać lub/i zmanipulować,
 • adekwatnej samooceny, prezentowania siebie w pozytywny sposób,
 • stawiania sobie celów i brania odpowiedzialność za ich realizację,
 • wyrażania uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych,
 • zwiększenia samoświadomości i dokonywania refleksji nad sobą i swoim zachowaniem, a także wprowadzania zmian w swojej postawie, by tworzyć dobre relacje.
Program treningu asertywności jest ułożony w taki sposób, żeby mogła Pani/mógł Pan kolejno zapoznać się ze wszystkimi obszarami asertywności i po kolei ćwicząc mogła Pani/mógł Pan rozwijać swoje umiejętności w tych obszarach. Ćwiczenia oparte są na przykładach przygotowanych przeze mnie, ale również na przykładach z codziennego życia wnoszonych przez Panią/Pana, co jest szczególnie użyteczne. Praca nad sytuacjami z codziennego życia pozwoli Pani/Panu w bezpiecznej atmosferze przy moim wsparciu, stawić czoła realnym sytuacjom, w których zachowanie asertywne było do tej pory dla Pani/Pana trudne. Podczas treningu ma Pani/Pan także możliwość dotrzeć do przekonań, które być może dotychczas hamowały wyrażanie siebie oraz pracować nad przekształceniem własnych nieefektywnych zachowań w kierunku bardziej korzystnym dla siebie i swoich relacji z innymi. Trening ma formę cyklicznych spotkań, które odbywają się raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie, trwają 50 minut i obejmują zdobywanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu asertywności. Ostatnie spotkanie ma formę podsumowania treningu. Łączny czas trwania treningu uzależniony jest od Pani/Pana potrzeb. Jeżeli rozważa Pani/Pan wzięcie udziału w indywidualnym treningu asertywności i chciałaby/chciałby dowiedzieć się więcej na jego temat zapraszam do kontaktu.

Publikacje

Zapraszam do zapoznania się z publikacjami

Potrzebuje Pani/Pan pomocy?

Jeśli potrzebuje Pani/Pan wsparcia.
Jestem tutaj dla Państwa.

Konsultacja psychologiczna​

Jeśli zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do umówienia się na pierwsze konsultacyjne spotkanie.